Tiếng Việt English

Thông báo về việc gửi thông tin thay đổi sau công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong quá trình hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số thông tin liên quan đến sản phẩm và thương nhân chịu trách nhiệm về thực phẩm bảo vệ sức khỏe như địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email, người đại diện công ty… không đúng với những thông tin đã được cấp trên Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP/Giấy tiếp nhận bản đăng kí công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các công ty có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các thông tin như địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email, người đại diện công ty…phải gửi văn bản thông báo đến Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. 

Trong trường hợp công ty không thực hiện thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi sau công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc có thông báo nhưng nội dung thông báo không phù hợp nội dung thay đổi của sản phẩm hoặc không có tài liệu phù hợp quy định của pháp luật chứng minh cho sự thay đổi, công ty sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo VFA