Tiếng Việt English

Thông báo số 1985/TB-BQLATTP về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Ngày 26/11/2018, Ban Quản lý An toàn thực phẩm có thông báo số 1985/TB-BQLATTP về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP đối với hồ sơ cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tải thông báo tại đây